Statsminister Kjell Magne Bondevik
Skatteberegning
inntektsåret 2005

(Trenger en nettleser som takler Java-script, og har Java-script slått på)
Oppdatert 08.10.2005

Gi meg gjerne beskjed hvis noe bør rettes. På forhånd takk !

Skatteberegnings-meny
 
Basert på FORSLAG til Statsbudsjettet 2005, lagt frem 06.10.04
Til Ole-Bernt's hjemmeside

Tast inn beløp og klikk i de hvite feltene i høyre kolonne for å beregne skatter og avgifter !!
Inntekt...|...Fradrag...|... Formue...|...Innbetalt...|... Resultat...|...BUGS
Legg inn inntektstall avrundet ned til nærmeste hundre kroner
Postnummerene refererer seg til en ordinær selvangivelse
Og obs     .    er desimalskilletegn !! Vennligst beregn min skatt ut fra:
Klasse 1,
enslige uten forsørgelse eller ektefeller hver for seg     
 

Klasse 2,
enslige forsørgere og ektepar som beregnes sammen .... 


Inntekt
OBS: Les her hvis du har næringsinntekt!
 1. Sum brutto lønns-inntekt,...................(post 2.1.6.)
 1. Pensjoner, ........................................(post 2.2.3.)
 1. Personinntekt- næring jord/skog/fiske
  (inkl sykepenger),.................(post 1.6 kol. 1)
 1. Personinntekt- annen næring.
  (inkl sykepenger),..............(post 1.6 kol. 2 og 3)
 • Sum linje 1, 2, 3, og 4. Dette er din samlede brutto inntekt.
  1. Netto næring - jord/skog/fiske.
   (inkl sykepenger),..(post 2.7.1 + 2.7.2 + 2.7.3 +2.7.6)
  1. Netto næring - annen næring.
   ( inkl sykepenger),..........(post 2.7.4 + 2.7.5 + 2.7.7 )
   1. Sum andre skattepliktige inntekter utenom næring; så som renteinntekter, utleieinntekter, prosentinntekt av egen bolig/fritidsbolig osv...
    (sum post 2.8 til 3.1.8= post 3.1.10)
   1. Sum aksjeutbytte ...

   Fradrag
    Jeg bruker ikke minstefradrag ..
    legger bare inn et fradragstall under, på linje 8
    Takk, hjelp meg med å beregne minstefradrag
    I tillegg kan jeg legge inn et fradragstall nedenunder på linje 8

   Bruker max 56000
   1. Legg inn summen av andre fradrag som f.eks;
    Renteutgifter, reisefradrag, merutgifter, foreldrefradrag/utgifter til barnepass, fagforeningskontigent, pensjonsforsikring, særfradrag etc etc.. (post 3.2.7 til 3.3.9 )
  2. Inntekt minus fradrag. Dette er din alminnelig inntekt, !!.

  3. Formue
   1. Sum Min egen formue ..................
    (post 4.9 på Min selvangivelse)
   1. Sum eventuell Ektefelles formue ....
    (post 4.9 på eventuell Ektefelles selvangivelse)

   Innbetalt og beregnet skatt
   1. Tast inn forskuddstrekk.
    (lønnsoppgaven(e) kode 950)
   1. Tast inn betalt forskudds-skatt.
  4. Sum linje 11 og 12 . Dette har du betalt i skatt :
  5. Skatt og avgift beregnet ut fra beløp i linjene ovenfor

  6. Overskudd eller restskatt ?
  7. Ut fra denne beregning får du dette tilbake.
  8. Ut fra denne beregning er det dette du må betale.

  9. Grunnlag:
   Skatte/avgiftstyper:
   Inntekt...|...Fradrag...|...Formue...|...Innbetalt
   Skatt/avgift:
  10. Formue; kommue og stat : .
  11. Trygdeavgift av lønn, mellom sats: .
  12. Trygdeavgift av pensjon, lav sats: .
  13. Trygdeavgift av næring, høy sats: .
  14. Trygdeavgift av næring, mellom sats: .
  15. Toppskatt av sum bruttoinntekter :.
  16. Aksjeutbytte
  17. Skatt av alminnelig inntekt: .
  18. Sum skatter og avgifter: .

  19.     .    er desimaltegn !


    Skatteberegningen bygger på forslag til Statsbudsjettet for 2005.

   Litt forklaringer/løsninger:

   Skatteklasse :

   Skatteteknisk begrep som bestemmer hvor stort fradrag som automatisk skal gjøres i alminnelig inntekt før skatten beregnes. Dette personfradraget (som en gang het klassefradrag) er innbakt i skatteberegningen her.

   Det er tre skatteklasser: 0, 1 og 2.

    • Klasse 0 er helst for de som ikke bor her i landet, men likevel skal betale skatt til Norge..... og er ikke tatt høyde for i programmet
   • Enslige personer lignes i klasse 1.
   • Ektefeller lignes i klasse 1 når begge har inntekt og det gir lavere skatt enn om de var lignet sammen i klasse 2.
   • Ektefeller lignes i klasse 2 når bare en av ektefellene har inntekt.
   • Enslige forsørger lignes i klasse 2.
    -Enslig forsørger er en person som er alene med omsorgen for barn under 18 år eller forsørger eldre barn alene.
    • Programmet beregner ikke riktig skatt for ektefeller som lignes sammen i klasse 2.
   • Programmet har problemer med lave inntekter (og hvem har ikke det ??):
    dvs begrenser ikke trygdeavgift til 25 % av samlet grunnlag over 23 000.
   • Som du vil se så er det ikke noe eget input for særfradrag:
    Særfradrag legges inn som et annet inntektsfradrag på linje 8.
    - Særfradrag gir altså skattefradrag med 28 kr pr 100 kroner i fradrag.
    Særfradraget er ikke foreslått endret fra 2004 til 2005:
    Særfradrag for alder, uførhet m.m.: max kr 18 360
   • Det såkalte "lønnsfradraget" beregnes av programmet i forbindelse med beregning av minstefradrag eller det kan legges inn som et annet inntektsfradrag på linje 8.
    - Dette fradraget gir altså skattefradrag med 28 kr pr 100 kroner i fradrag.
     
   • Skattebegrensing for personer som mottar visse ytelser fra folketrygden eller avtalefestet pensjon beregnes ikke.
    Jeg antar at slike personer fremdeles er marginale på nettet !!? (- eller...)
   • Jeg har heller ikke lagt vekt på å bake inn andre skattebegrensninger i programmet, så som inntekt over et visst antall G.

   Næringdrivende !

   • må legge inn to beløp for sin næringsinntekt.
    Dette gjelder både næringsdrivende innen jord/skog/fiske og annen næring.

     Det ene beløpet er Personinntekten som er grunnlag for trygdeavgift og toppskatt (og beregning av fremtidig pensjon fra folketrygden...)
     Personinntekten finner du i kolonne 1.6 på selvangivelsens side 1.

     Det andre beløpet er nettoinntekt av næringen, den såkalte Næringsinntekten, som representerer det skattemessige overskuddet av næringen.
     Dette tallet finner du i kolonne 2.7 på selvangivelsens side 2.

    Grunnen til at det må legges inn to tall er jo at disse to ikke automatisk vil være like.

   Tilbake til Inntekt
   • Og : Ikke la deg lure: Tegnet     .    er et desimalskilletegn.

   Tips om eventuelle flere "Feil"/ BUGS mottas med takk.


   Beregn skattetrekket ut fra dette.


   Forøvrig er her lenker til noen av de som bestemmer !!

   Statsministerens kontor !

   Stortinget !

   Skattedirektoratet!

   Edited and modified for norwegian conditions by Ole-Bernt Kristoffersen october 2004.
   Suggestions and feedback are welcomed
   © Ole-Bernt Kristoffersen